OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM NA ROK SZKOLNY 2018/2019


 _______________________________________________________________________________________________

DZIAŁALNOŚĆ PORADNI OBEJMUJE

 • Badania diagnostyczne:
 • psychologiczne;
 • pedagogiczne;
 • logopedyczne;
 • zawodoznawcze;
 • profilaktyczne badania słuchu z zastosowaniem programu multimedialnego: Platforma Badań Zmysłów;

 

 •  Orzecznictwo, opiniowanie i wydawanie informacji po badaniach diagnostycznych

 

 • Terapie indywidualne:
 • psychologiczna - (zaburzenia emocjonalne, zaburzenia nerwicowe, psychosomatyczne, fobie, depresja i próby samobójcze, problemy osobowościowe, trudności adaptacyjne, problemy wychowawcze, niedostosowanie społeczne i zagrożenia niedostosowaniem, moczenie na tle nerwowym, zaburzenia łaknienia, problemy wieku dorastania, nadpobudliwość psychoruchowa, reakcje na silny stres, inne…);
 • pedagogiczna (dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu
   i pisaniu, z trudnościami w nauce, słabosłyszących, słabowidzących, terapia pedagogiczna z elementami
  biofeedbacku,  inne…);
 • logopedyczna (wady artykulacyjne, jąkanie, terapia dzieci słabosłyszących, z opóźnionym rozwojem mowy, z wadami rozszczepowymi podniebienia, inne 

 

 • Terapie grupowe:
 • logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym;
 • dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo;
 • dla dzieci z trudnościami  wychowawczymi;

 

 • Zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - od chwili wykrycia
  niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole.

 _______________________________________________________________________________________________


Na pomoc mogą także liczyć:

 

A.  Rodzice  /na terenie poradni/

 • indywidualne porady i konsultacje specjalistyczne;
 • spotkania grupowe dla rodziców dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub  innych rodziców w zależności od potrzeb;
 • wsparcie rodzin w zadaniach wychowawczych.

B.  Nauczyciele /na terenie poradni/

 • indywidualne konsultacje dla pedagogów, psychologów szkolnych, logopedów,   nauczycieli i doradców zawodowych,

 

 Poradnia prowadzi także działania na terenie szkół, przedszkoli i placówek oświatowych:

 • Przesiewowe badania logopedyczne;
 • Badania słuchu komputerowym programem „Słyszę”;

 

Zajęcia z uczniami:

 • Jak skutecznie się uczyć?
 • Wybór kierunku kształcenia i zawodu oraz planowanie kształcenia i kariery zawodowej
 • Agresja wśród dzieci i sposoby jej zapobiegania.

 

Spotkania z rodzicami:

 • Działalność poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • Gotowość dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole;
 • Jak pomagać dzieciom z trudnościami w nauce?;
 • Jak postępować z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w nauce?;
 • Odpowiedzialne towarzyszenie dzieciom w okresie dorastania.
 • Jak wspomagać dziecko w wyborze drogi kształcenia i zawodu?
 • Wpływ nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych na rozwój mowy dziecka oraz funkcje percepcyjno-motoryczne.
 • Dziecko zdolne - wspieranie rozwoju zdolnościpoznawczych  oraz kompetencji społeczno – emocjonalnych

 

Spotkania z nauczycielami:

 • Analiza i realizowanie zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • Uczeń z nadpobudliwością psychoruchową w klasie - warsztat;
 • Wspieranie szkoły w organizowaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej /w tym dla uczniów ze  specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich rodziców/;
 • Postępowanie logopedyczne z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie;

 _______________________________________________________________________________________________


Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek mające na celu poprawę jakości ich pracy,

w zakresie wynikającym ze specyfiki pracy poradni, obejmujące:

A.

 • pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
 • ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
 • zaplanowanie form wspomagania i ich realizację;
 • wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

B. 

 • Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą, w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.

 W bieżącym roku szkolnym – 2018/19, w ramach sieci współpracy i samokształcenia 
zapraszamy nauczycieli i specjalistów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
z Powiatu Wysokomazowieckiego
do wymiany doświadczeń, wspólnego
rozwiązywania problemów związanych ze wspomaganiem rozwoju dzieci/uczniów,
do
analizy dobrych praktyk, poszerzania kompetencji zawodowych /.../.

 

Proponujemy Państwu spotkania w ramach czterech sieci:

A.     Sieć współpracy psychologów -  koordynatorem sieci jest psycholog Anna Konarzewska
Proponujemy spotkania: w listopadzie 2018 r., styczniu i marcu 2019 r. – po wcześniejszym zgłoszeniu chęci uczestnictwa - do końca października bieżącego roku.

B.     Sieć współpracy pedagogów – koordynatorem sieci jest pedagog Justyna Maria Perkowska
Pierwsze spotkanie planujemy na listopad b.r.. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy do końca października b.r.. 

C.     Sieć współpracy logopedów - koordynatorem sieci jest  logopeda Jolanta Ostrowska
Proponujemy spotkanie organizacyjne w listopadzie b.r., na którym zaplanujemy tematykę i harmonogram dalszych spotkań /prosimy o zgłoszenia telefoniczne lub mailowe - do końca października b.r./.
 

D.     Sieć współpracy doradców zawodowych oraz nauczycieli zajmujących się doradztwem zawodowym w szkole i przedszkolu - koordynatorem sieci jest  psycholog Marta Milewska
Proponujemy spotkania: w listopadzie 2018 r., styczniu i marcu 2019 r. – po wcześniejszym zgłoszeniu chęci uczestnictwa /kolejno: do końca października, grudnia, stycznia/.

 

 Kontakt telefoniczny:  86 275 2552
Kontakt mailowy:  wmppp @ op.pl

 

Poradnia realizuje również spotkania z uczniami, rodzicami i nauczycielami o innej tematyce niż wymienione w naszej ofercie, a wynikające z bieżących potrzeb placówek oświatowych /po wcześniejszym ustaleniu zakresu wsparcia i terminu realizacji/.

Zgłoszenia przyjmowane są na „Formularzu zgłoszeniowym” złożonym w sekretariacie poradni w Wysokiem Mazowieckiem, sekretariacie Punktu Konsultacyjnego w Ciechanowcu lub przesłanym listownie.