Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna  w Wysokiem Mazowieckiem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://www.pppwysmaz.pl/

Data publikacji strony internetowej: 31.12.2012 r.

Oświadczenie sporządzono dnia 30.03.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniej aktualizacji deklaracji: 28.03.2024 r.

Dane teleadresowe jednostki

Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna  w Wysokiem Mazowieckiem, telefon 86 275 25 52 fax 86 275 25 52 e-mail wmppp(małpa)op.pl

Adres do korespondencji: ul. Mickiewicza 1B, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa http://www.pppwysmaz.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia:

  • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • możliwość poruszania się po serwisie za pomocą klawisza Tab,
  • zapewniono odpowiedni kontrast tekstu do tła,
  • wyróżnienie odnośników,
  • odnośniki otwierają się w tym samym oknie,
  • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Pani Marzena Śliwowska, adres poczty elektronicznej Turn on Javascript!. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 86 275 25 52 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1B, 18-200 Wysokie Mazowieckie. Do budynku prowadzi jedno wejście od strony parkingu przy ulicy Mickiewicza. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  mieści się na pierwszym piętrze. Na parterze znajduje się poczekalnia dla interesantów. Przy bezpośrednim wejściu do budynku nie ma żadnych stopni oraz progów. Budynek nie posiada systemu głośnikowego naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące.Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku na parterze znajdują się winda dla wózków inwalidzkich. Na pierwszym piętrze są dwie toalety, w tym jedna przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem wyznaczono jedno  miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku Poradni  nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego proszone są o zgłoszenie tego faktu korzystając z dostępnych środków komunikacji (e-mail: Turn on Javascript!  tel.: 86 275 25 52, poprzez platformę e-PUAP). Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Po dokonaniu zgłoszenia Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Wysokiem Mazowieckiem zapewni obsługę osoby komunikującej się językiem migowym, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.