OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM NA ROK SZKOLNY 2017/2018


 

DZIAŁALNOŚĆ PORADNI OBEJMUJE

- Badania diagnostyczne:

 • psychologiczne;
 • pedagogiczne;
 • logopedyczne;
 • zawodoznawcze;
 • profilaktyczne badania wzroku, słuchu i mowy z zastosowaniem programu multimedialnego Platforma Badań Zmysłów.

 

- Orzecznictwo, opiniowanie i wydawanie informacji po badaniach diagnostycznych

 

- Terapie indywidualne:

 • psychologiczna - (zaburzenia emocjonalne, zaburzenia nerwicowe, psychosomatyczne, fobie, depresja i próby samobójcze, problemy osobowościowe, trudności adaptacyjne, problemy wychowawcze, niedostosowanie społeczne i zagrożenia niedostosowaniem, moczenie na tle nerwowym, zaburzenia łaknienia, problemy wieku dorastania, nadpobudliwość psychoruchowa, reakcje na silny stres, inne…);
 • pedagogiczna (dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
  z trudnościami w nauce, słabosłyszących słabowidzących, inne…);
 • logopedyczna (wady artykulacyjne, jąkanie, terapia dzieci słabosłyszących, z opóźnionym rozwojem mowy, z wadami rozszczepowymi podniebienia, inne…).

 

- Terapie grupowe:

 • logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym;
 • dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo;

 

- Zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju od chwili wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole.


Na pomoc mogą liczyć także:
- rodzice na terenie poradni

 • indywidualne porady i konsultacje specjalistyczne;
 • spotkania grupowe dla rodziców dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub  innych rodziców w zależności od potrzeb;
 • wsparcie rodzin w zadaniach wychowawczych.

nauczyciele na terenie poradni;

 • indywidualne konsultacje dla pedagogów, psychologów szkolnych, logopedów,   nauczycieli i doradców zawodowych,
 • organizowanie i prowadzenie sieci współpracy dla nauczycieli z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

 

Poradnia prowadzi także działania na terenie szkół, przedszkoli i placówek oświatowych:

 • Przesiewowe badania logopedyczne;
 • Badania słuchu komputerowym programem „Słyszę”;
 • Badania wzroku komputerowym programem „Widzę”.

 

Zajęcia z uczniami:

 • Jak skutecznie się uczyć?
 • Wybór kierunku kształcenia i zawodu oraz planowanie kształcenia i kariery zawodowej

 

Spotkania z rodzicami:

 • Działalność poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • Gotowość dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole;
 • Bezpieczeństwo emocjonalne dzieci w wieku przedszkolnym;
 • Jak pomagać dzieciom z trudnościami w nauce?;
 • Jak postępować z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w nauce?;
 • Nadpobudliwość psychoruchowa – objawy, przyczyny, formy pomocy;
 • Rozwój mowy dziecka. Jak go wspierać?;
 • Odpowiedzialne towarzyszenie dzieciom w okresie dorastania.

 

Spotkania z nauczycielami:

 • Analiza i realizowanie zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • Uczeń z nadpobudliwością psychoruchową w klasie;
 • Wspieranie szkoły w organizowaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • Postępowanie logopedyczne z dzieckiem niepełnosprawnym umysłowo; 

 

Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek mające na celu poprawę jakości ich pracy,
w zakresie wynikającym ze specyfiki pracy poradni, obejmujące:

A.

 • pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
 • ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
 • zaplanowanie form wspomagania i ich realizację;
 • wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

B. Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą, w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.

W bieżącym roku szkolnym – 2017/18, w ramach sieci współpracy – zapraszamy:

 •  dyrektorów  i nauczycieli na spotkanie (w formie warsztatu):

1. „Program terapii mowy dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Konstruowanie IPET.”

 • logopedów, na spotkanie warsztatowe:

2. „Stymulowanie funkcji słuchowych u dzieci”

Terminy powyższych warsztatów zostaną podane na naszej stronie, po złożeniu przez osoby chętne deklaracji w formie telefonicznej – do końca listopada bieżącego roku.
Prosimy o kontakt telefoniczny:
– 608 582 637 – w sprawie warsztatu nr 1
– 86 275 25 52 – w sprawie warsztatu nr 2

 

Poradnia realizuje również spotkania z uczniami, rodzicami i nauczycielami o innej tematyce wynikającej z bieżących potrzeb placówek oświatowych (po wcześniejszym ustaleniu).
Zgłoszenia przyjmowane są na formularzu zgłoszeniowym osobiście w sekretariacie poradni lub listownie. W razie wątpliwości kontakt telefoniczny 86-275-25-52.

Realizacja zadań zawartych w ofercie zależy od kolejności i ilości zgłoszeń.