OFERTA Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wysokiem Mazowieckiem na rok szkolny 2022 / 2023


  

DZIAŁALNOŚĆ PORADNI OBEJMUJE

 • Badania diagnostyczne:
  • psychologiczne;
  • pedagogiczne;
  • logopedyczne;
  • zawodoznawcze;
  • profilaktyczne badania słuchu z zastosowaniem programu multimedialnego: Platforma Badań Zmysłów;

  •  Orzecznictwo, opiniowanie i wydawanie informacji po badaniach diagnostycznych 

  • Terapie indywidualne:
  • psychologiczna - (zaburzenia emocjonalne, zaburzenia nerwicowe, psychosomatyczne, fobie, depresja i próby samobójcze, problemy osobowościowe, trudności adaptacyjne, problemy wychowawcze, niedostosowanie społeczne i zagrożenia niedostosowaniem, moczenie na tle nerwowym, zaburzenia łaknienia, problemy wieku dorastania, nadpobudliwość psychoruchowa, reakcje na silny stres, inne…);
  • pedagogiczna- (dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu
    i pisaniu, z trudnościami w nauce, słabosłyszących, słabowidzących, terapia pedagogiczna z elementami biofeedbacku,  inne…);
  • logopedyczna -(wady artykulacyjne, jąkanie, terapia dzieci słabosłyszących, z opóźnionym rozwojem mowy, z wadami rozszczepowymi podniebienia, inne ),

  • Terapie grupowe:
   • logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym;
   • dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo;
   • trening pewności siebie dla uczniów doświadczających przemocy rówieśniczej;

   • Zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - od chwili wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole.

 _______________________________________________________________________________________________


Na pomoc mogą także liczyć:

 

A.  Rodzice  /na terenie poradni/

 • indywidualne porady i konsultacje specjalistyczne;
 • spotkania grupowe dla rodziców dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub  innych rodziców w zależności od potrzeb;
 • wsparcie rodzin w zadaniach wychowawczych.

B.  Nauczyciele /na terenie poradni/

 • indywidualne konsultacje dla pedagogów, psychologów szkolnych, logopedów,   nauczycieli i doradców zawodowych,

 

 Poradnia prowadzi także działania na terenie szkół, przedszkoli i placówek oświatowych:

 • Przesiewowe badania logopedyczne;
 • Badania słuchu komputerowym programem „Słyszę”;

 

Zajęcia z uczniami:

 • Wybór kierunku kształcenia i zawodu oraz planowanie kształcenia i kariery zawodowej.

 

Spotkania z rodzicami:

 • Działalność poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • Gotowość dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole;
 • Jak pomagać dzieciom z trudnościami w nauce?;
 • Jak wspomagać dziecko w wyborze drogi kształcenia i zawodu?
 • Wpływ nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych na rozwój mowy dziecka oraz funkcje percepcyjno-motoryczne.
 • Nadpobudliwość psychoruchowa – objawy, przyczyny, formy pomocy;
 • Dziecko zdolne - wspieranie rozwoju zdolnościpoznawczych  oraz kompetencji emocjonalno - społecznych;
 • Odpowiedzialne towarzyszenie dzieciom w okresie dorastania.

Spotkania z rodzicami po załączeniu liczby chętnych rodziców 

 

Spotkania z nauczycielami:

 • Analiza i realizowanie zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • Uczeń z nadpobudliwością psychoruchową w klasie - warsztat;
 • Wspieranie szkoły w organizowaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej / w tym dla uczniów ze  specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich rodziców/;

 _______________________________________________________________________________________________


Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek mające na celu poprawę jakości ich pracy,

w zakresie wynikającym ze specyfiki pracy poradni, obejmujące:

A.

 • pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
 • ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
 • zaplanowanie form wspomagania i ich realizację;
 • wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

B. 

 • Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą, w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.

 W bieżącym roku szkolnym – 2022/2023, w ramach sieci współpracy i samokształcenia
zapraszamy
 nauczycieli i specjalistów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
z Powiatu Wysokomazowieckiego
 do wymiany doświadczeń, wspólnego
rozwiązywania problemów związanych ze wspomaganiem rozwoju dzieci/uczniów,
do analizy dobrych praktyk, poszerzania kompetencji zawodowych /…/

 

Proponujemy Państwu spotkania w ramach pięciu sieci:

 

 • A.     Sieć współpracy psychologów – koordynatorem sieci jest psycholog Anna Urbanek
 • B.     Sieć współpracy pedagogów – koordynatorem sieci jest pedagog Edyta Mankiewicz
 • C.     Sieć współpracy logopedów – koordynatorem sieci jest logopeda Jolanta Ostrowska
 • D.    Sieć współpracy doradców zawodowych oraz nauczycieli zajmujących się doradztwem zawodowym w szkole i w przedszkolu– koordynatorem sieci jest psycholog, doradca zawodowy Marta Milewska
 • E.     Sieć współpracy nauczycieli realizujących zajęcia rewalidacyjne – koordynatorem sieci jest pedagog Elżbieta Powojska

Terminy pierwszych spotkań powyższych sieci współpracy zostaną podane po złożeniu przez osoby chętne deklaracji w formie telefonicznej lub e-mail – do końca marca 2023 roku.

 Prosimy o kontakt telefoniczny:  86 275 25 52

                                 e-mailowy:  Turn on Javascript!

 

Ponadto proponujemy SZKOLENIE skierowane do nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, dzieci w wieku 12-14 lat celem realizowania programu profilaktycznego rekomendowanego przez MEN – „UNPLAGGED”.

To program profilaktyki uniwersalnej, który wychowawcy realizują podczas 12 lekcji z wychowankami. Celem programu jest m.in. zmniejszenie używania substancji psychoaktywnych przez młodzież, 
ale także zwiększenie kompetencji rodziców w zakresie przeciwdziałania używania przez ich dzieci np. tytoniu, alkoholu, narkotyków.
Szkolenie planowane na terenie poradni Psychologiczni-Pedagogicznej w Wysokiem Mazowieckiem. Czas do uzgodnienia z zainteresowanymi. 

Zgłoszenia nr tel. 507 370 109 – Elżbieta Powojska

 

Poradnia realizuje również spotkania z uczniami, rodzicami i nauczycielami o innej tematyce wynikającej z bieżących potrzeb placówek oświatowych (po wcześniejszym ustaleniu).


Zgłoszenia przyjmowane są na formularzu zgłoszeniowym osobiście w sekretariacie poradni lub listownie. W razie wątpliwości kontakt telefoniczny 86-275-25-52.

 

Realizacja zadań zawartych w ofercie zależy od kolejności i ilości zgłoszeń.