Nasze zadania


Poradnia prowadzi działania z zakresu:

- Diagnozy:

 • trudności w nauce (w tym dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii);
 • kłopotów wychowawczych;
 • dojrzałości szkolnej dzieci ;
 • wad wymowy dzieci i młodzieży;
 • rozwoju psychoruchowego dzieci w wieku 0-6 lat;
 • zaburzeń emocjonalnych u dzieci;
 • dzieci zdolnych;
 • przesiewowe badanie wzroku programem „Widzę”; Słyszę” oraz mowy „Mówię”
 • inne.

- Terapii:

 • terapii psychologicznej;
  • zaburzenia emocjonalne ( np.: zaburzenia lękowe, moczenie nocne, zahamowania);
  • zaburzenia zachowania;
  • nadpobudliwość psychoruchowa;
  • jąkanie;
  • zaburzenia nerwicowe;
  • terapia rodziny;
  • inne.
 • terapii pedagogicznej;
  • specyficznych trudności w nauce pisania i czytania;
  • trudności w nauce;
  • nadpobudliwości psychoruchowej;
  • dzieci z zaburzeniami zachowania;
  • inne.
 • terapii logopedycznej;
  • nauka prawidłowej artykulacji głosek;
  • dzieci jąkających się;
  • usprawnianie mowy dzieci upośledzonych umysłowo, niedosłyszących,
  • z porażeniem mózgowym, afatycznych, autystycznych, z wadami z rozszczepowymi twarzy;
  • dzieci z prostym opóźnieniem rozwoju mowy,
  • inne

- Poradnictwa, polegającego na udzielaniu porad psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom, w tym pomocy
w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

- Profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom,

- Interwencji kryzysowej,

- Działalności wspierającej ( w tym mediacje, grupy wsparcia, konsultacje),

- Działalności informacyjno-szkoleniowej nauczycielom, wychowawcom, rodzicom i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej pracującym
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych,

- Wspomagania dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

W poradni wydawane są opinie w sprawie:

 • gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;
 • odroczenia rozpoczęcia obowiązku szkolnego;
 • objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole i przedszkolu;
 • dostosowanie wymagań edukacyjnych i kryteriów oceniania z powodu specyficznych trudności w  uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia) oraz dostosowania warunków sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, gimnazjum, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
 • dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ze względu na niższe niż przeciętne możliwości intelektualne;
 • zwolnienie ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego;
 • udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
 • przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej ucznia z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia;
 • inne opinie (zaburzenia komunikacji językowej, choroba przewlekła, szczególne uzdolnienia, objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej, sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą);
 • wydanie informacji z badań psychologiczno-pedagogicznych.

W poradniach są organizowane i działają zespoły orzekające, wydające orzeczenia:

 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zwanego dalej „indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym”, dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, zwanego dalej „przedszkolem”;
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;
 • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim;
 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Od  2015 roku  poradnia ma uprawnienia do diagnozowania i wydawania opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka oraz orzeczeń
o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania dzieciom i młodzieży niewidzących i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz autystycznych.

Wnioskodawca dołącza do wniosku dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich.

Jeżeli wniosek dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wnioskodawca dołącza do wniosku zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka . (pobierz druk)

Jeżeli wnioskodawca nie dołączył do wniosku wymaganej dokumentacji  przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do przedstawienia tej dokumentacji w określonym terminie, nie krótszym jednak niż 14 dni.

W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych ucznia, zespół może zasięgnąć opinii nauczycieli szkoły, do której uczeń uczęszcza, lub wychowawców placówki, w której uczeń przebywa, informując o tym wnioskodawcę.