O nas


 Drogi Rodzicu!

 Tutaj możesz otrzymać kompleksowe wsparcie rozwoju dziecka  w wieku od 0 do 3 roku życia.

 Oferujemy: 

- specjalistyczną interdyscyplinarną diagnozę
- zajęcia terapeutyczne w formie indywidualnej lub grupowej:

* wczesne wykrywanie zaburzeń rozwojowych, w tym mowy,
* zabawy stymulujące rozwój psychoruchowy i rozwój mowy,
* monitorowanie rozwoju dziecka,
* alternatywne metody komunikacji jako  wspierające rozwój sprawności językowych i komunikacyjnych,
* zajęcia rozwijające umiejętności społeczne

- porady i konsultacje dla rodziców,
- spotkania, prelekcje dla rodziców dotyczące specyfiki pracy z dzieckiem  z zaburzeniami rozwojowymi takimi jak np.: autyzm, Zespół Aspergera, afazja, niepełnosprawność intelektualna, niepełnosprawność wzrokowa, słuchowa, ruchowa.

 

 

OŚRODEK KOORDYNACYJNO - REHABILITACYJNO - OPIEKUŃCZY

przy Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne
w Wysokiem Mazowieckiem

ul. Mickiewicza 1 b, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 86 275 2552; 695 998 244, Fax: 86 275 2552

e-mail: wmppp(at)op.pl, www:pppwysmaz.pl

Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

 

Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy

 powstał z myślą o udzieleniu kompleksowego i interdyscyplinarnego wsparcia rodzicom i dzieciom od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci  do 3 roku życia. W szczególności:

 - udziela rodzinom specjalistycznej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych, a także możliwych form interdyscyplinarnej pomocy;
 - organizuje pomoc w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, mającą na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka
 - zapewnia dostęp do specjalistów w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

 To miejsce kompleksowej specjalistycznej diagnozy, terapii i rehabilitacji.
Ośrodek zapewnia dziecku niepełnosprawnemu interdyscyplinarną diagnozę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, a w zależności od potrzeb: surdologopedy, surdopedagoga, tyflopedagoga, oligofrenopedagoga, socjoterapeuty, fizjoterapeuty, terapeuty ręki. 

Ośrodek współpracuje również z innymi specjalistycznymi placówkami udzielającymi pomocy dzieciom i ich rodzinom, m.in. pracownikiem socjalnym.
Ośrodek jest jedyną na terenie naszego Powiatu placówką realizującą założenia Programu „Za życiem”.

Historia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wysokiem Mazowieckiem

Poradnia w Wysokiem Mazowieckiem  powstała w 1973 roku jako Powiatowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Wysokiem  Mazowieckiem.

szkolalokal

 

Dokumentuje ten fakt akt powołania poradni.

akt1

 

W początkowym okresie zatrudniony był tylko jeden pracownik – pedagog, któremu powierzono jednocześnie sprawowanie funkcji dyrektora poradni, Pani Wanda Franczuk

wandafranczuk

 

Dopiero w  grudniu 1973 roku został zatrudniony psycholog.
Poradnia swoją działalnością objęła: 51 szkół podstawowych,1 zasadniczą szkołę zawodową, 1 liceum ogólnokształcące na terenie 10 gmin.

Z dokumentów wynika, że w pierwszym roku pracy poradnia skoncentrowała się na badaniach dzieci „podejrzanych o niedorozwój umysłowy, badaniach uczniów z klas ósmych z grup dyspanseryjnych  i niezdecydowanych w kwestii wyboru zawodu”.

Warunki lokalowe były trudne – jedno pomieszczenie w szkole. W 1975 roku poradnia przeniosła się do 3 pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy późniejszym budynku Starostwa Powiatowego. Od tego czasu sukcesywnie zwiększała się jej powierzchnia lokalowa.

starostwolokal

 

W związku z powstaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowcu od 1983 roku zmniejszyła się liczba gmin na terenie działania naszej poradni i jest ich 7 do dnia dzisiejszego.

žMiasto i Gminę Wysokie Mazowieckie,
žGminę Kobylin Borzymy,
žGminę Czyżew,
žGminę Nowe Piekuty,
žGminę Sokoły,
žGminę Szepietowo,
žGminę Kulesze Kościelne.
 

W 1993 roku Poradnia Wychowawczo–Zawodowa w Wysokiem Mazowieckiem, tak jak wszystkie poradnie w Polsce została przekształcona na mocy Rozporządzenia MEN z dnia 11 czerwca w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Akt przekształcenia Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

akt2

 

Historia zatrudnienia

Pracownicy pedagogiczni:

žWanda Franczuk – pedagog (1973-2002), dyrektor (do 1997)
žEmilia Kaczyńska – psycholog (1973-78)
žMaria Makuszewska – pedagog (1975-91)
žBarbara Koc – pedagog (1977-82)
žJan Trzcianowski - psycholog (1978-79)
žEwa Jemielity – psycholog (1979-80)
žDanuta Janucik – logopeda (1981-99)
žTeresa Bazyluk – psycholog (1981-97), dyrektor (1998-2009)
žTadeusz Dobrowolski – psycholog (1984-85)
žAgnieszka Uszyńska – pedagog (2002-08)
žIzabela Maria Ciesielska-Malczuk – pedagog (2004-09)
 

Pracownicy administracyjni i obsługi

žAlina Pruszyńska – referent (1986-87)
žHalina Zakrzewska – referent (1991-92)
žPiotr Kołodziejczak – kierowca (1993)
žDariusz Krajewski – kierowca (1993-94)
žGrzegorz Święcki – kierowca (1994-99)
žStanisława Michalska – sprzątaczka (1985-89)
 

W 2009 roku poradnia zmieniła swoją siedzibę. Obecnie mieści się w budynku przy ul. Mickiewicza 1B.

nowasiedziba

W 2012 roku otwarty został punkt konsultacyjny w Ciechanowcu przy ul.Kościelnej 12a.

lokalciechanowiec

 

Rejon działania

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wysokiem Mazowieckiem udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę w rejonie działania Poradni.

Poradnia swoją działalnością obejmuje:

Miasto i Gminę Wysokie Mazowieckie :

 • Przedszkole Miejskie Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem ul. Armii Krajowej 3
 • Przedszkole Miejskie Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem ul. Wołodyjowskiego 2
 • Szkołę Podstawową Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem ul. Kościelna 1,
 • Miejski Zespół Szkół w Wysokiem Mazowieckiem - Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 5
 • Miejski Zespół Szkół w Wysokiem Mazowieckiem - Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 5
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem ul. Tysiąclecia 15
 • Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem  ul. Jagiellońska 4
 • Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem ul. Pelca 11
 • Punkt Przedszkolny w Jabłonce Kościelnej, ul.Ludowa 5,Wysokie Mazowieckie
 • Zespół  Wychowania Przedszkolnego w Święcku Wielkim, Święck Wielki 29a
 • Szkołę Podstawową w Święcku Wielkim, Święck Wielki 29a
 • Szkołę Podstawową w Jabłonce Kościelnej im. Jana Pawła II Jabłonka Kościelna 50

Gminę Kobylin Borzymy:

 • Punkt Przedszkolny "Bajka" przy Zespole Szkół w Kobylinie Borzymach, ul. Lipowa 17
 • Szkołę Podstawową w Kobylinie Borzymach im. Ks. Piotra Skargi ul. Lipowa17
 • Szkołę Podstawową w Stypułkach Święchach, Stypułki Święchy 11
 • Szkołę Podstawową we Wnorach Kuzelach, Wnory Kuzele 37

Miasto i Gminę Czyżew :

 • Gminne Przedszkole w Czyżewie ul. Mazowiecka 34  
 • Szkołę Podstawową im. Szarych Szeregów, ul. Polna 5

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie, ul. Niepodległości 3
 • Ośrodek Wychowania Przedszkolnego "Rosochatek" w Rosochatem Kościelnem ul. Mazowiecka 5
 • Szkołę Podstawową w Rosochatem Kościelnem, ul. Mazowiecka 5
 • Szkołę Podstawową w Dąbrowie Wielkiej, Dąbrowa Wielka 15

Miasto i Gminę Szepietowo:

 • Szkołę Podstawową  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie ul. 1-go Maja 2
 • Szkołę Podstawową w Dąbrówce Kościelnej, Dąbrówka Kościelna 35

Gminę Nowe Piekuty:

 • Punkt przedszkolny "Baśniowy Gaj" w Jabłoni Kościelnej
 • Szkołę Podstawową w Jabłoni Kościelnej im. Jana Pawła II ul. Mazowiecka 1
 • Punkt przedszkolny "Wesoły Promyk" w Nowych Piekutach ul. Główna 2
 • Szkołę Podstawową w Nowych Piekutach, im. Księdza Rocha Modzelewskiego ul. Główna 3

Gminę Sokoły:

 • Punkt Przedszkolny w Sokołach ul. Kościelna 5
 • Szkołę Podstawową w Sokołach  im. Papieża Jana Pawła II, ul. Kościelna 5
 • Szkołę Podstawową w Bruszewie, Bruszewo 45
 • Szkołę Podstawową w Kowalewszczyźnie, Kowalewszczyzna 26
 • Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie, Krzyżewo 32
 • Ośrodek Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Perkach Karpiach

Gminę Kulesze Kościelne:

 • Punkt Przedszkolny w Kuleszach Kościelnych
 • Szkołę Podstawową w Kuleszach Kościelnych, ul. Główna 2

Miasto i Gminę Ciechanowiec:

 • Ośrodek Wychowania Przedszkolnego w Kozarzach, Kozarze 9B
 • Przedszkole w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 29a
 • Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu, ul. 11-listopada 5
 • Ośrodek Wychowania Przedszkolnego w Łempicach, Łempice 13a
 • Szkołę Podstawową w Łempicach, Łempice 13a
 • Ośrodek Wychowania Przedszkolnego w Radziszewie Starym, Radziszewo Stare 9
 • Szkołę Podstawową w Radziszewie Starym, Radziszewo Stare 9
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu, ul. Szkolna 8

Gminę Klukowo:

 • Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Klukowie, ul. Szkolna 8
 • Szkołę Podstawową w Klukowie, ul. Szkolna 8
 • Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej  w Kuczynie, Kuczyn 69
 • Szkołę Podstawową w Kuczynie, Kuczyn 69
 • Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Łuniewie Małym, Łuniewo Małe 2
 • Szkołę Podstawową w Łuniewie Małym, Łuniewo Małe 2
 • Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych, Wyszonki Kościelne 1
 • Szkołę Podstawową w Wyszonkach Kościelnych, Wyszonki Kościelne 1

Statut Poradni

STATUT Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wysokiem  Mazowieckiem

Modyfikacje Statutu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wysokiem Mazowieckiem:

Uchwała Nr 81112

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 71011

Koncepcja Pracy Poradni

Ewaluacja zewnętrzna

Pracownicy


ZADANIA PRACOWNIKÓW
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wysokiem Mazowieckiem
na rok szkolny 2022/2023

 

Joanna Zawistowska – Śliwowska - Dyrektor
• orzecznictwo
• terapia pedagogiczna

Anna Urbanek
• diagnoza psychologiczna
• terapia psychologiczna
• interwencja kryzysowa
• terapia rodzin

Marta Milewska
• diagnoza psychologiczna
• terapia psychologiczna
• doradztwo zawodowe

Anna Konarzewska
• diagnoza psychologiczna
• terapia psychologiczna
• wspomaganie rozwoju małego dziecka

Edyta A. Mankiewicz
• diagnoza pedagogiczna
• profilaktyka wieku przedszkolnego
• terapia pedagogiczna

Justyna Perkowska
• terapia pedagogiczna, surdopedagogiczna
• socjoterapia
• wspomaganie rozwoju małego dziecka

Elżbieta Powojska
• uczeń szczególnie uzdolniony
• wspomaganie rozwoju małego dziecka
• interwencja kryzysowa
• diagnoza surdopedagogiczna
• diagnoza tyflopedagogiczna
• diagnoza autyzmu
• terapia pedagogogiczna

Magdalena Wójcicka – Walendy
• diagnoza pedagogiczna, tyflopedagogiczna
• terapia pedagogiczna, tyflopedagogiczna
• socjoterapia
• resocjalizacja
• wspomaganie rozwoju małego dziecka

Jolanta Ostrowska
• diagnoza logopedyczna, w tym jąkania
• terapia logopedyczna, w tym jąkania

Justyna Baryła
• diagnoza logopedyczna, surdologopedyczna
• terapia logopedyczna, surdologopedyczna

Iga Dworakowska
• diagnoza logopedyczna
• terapia logopedyczna - wspomaganie rozwoju małego dziecka

Pracownicy administracyjni:
- Marzena Śliwowska

Pracownik obsługi:
- Elżbieta Fischer