Wczesne wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka


Pracownicy Zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Zajęcia prowadzone są przez zespół specjalistów, posiadających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

Anna Konarzewska - psycholog

Justyna M.Perkowska - pedagog, surdopedagog

Magdalena Wójcicka-Walendy - pedagog, tyflopedagog

Elżbieta Powojska – pedagog, tyflopedagog

Iga Dworakowska – logopeda

Zadaniem zespołu jest:

 • ustalenie kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,
 • opracowanie indywidualnego programu terapii,
 • koordynowanie działań specjalistów prowadzących zajęcia,
 • analizowanie skuteczności udzielanej pomocy,
 • ocenianie postępów dziecka,

Informacje

Jeśli Twoje dziecko rozwija się wolniej niż rówieśnicy, jego rozwój jest opóźniony, nieharmonijny lub zaburzony, być może potrzebuje wczesnego wspomagania rozwoju - zadzwoń i umów się na spotkanie konsultacyjne w naszej poradni. Tutaj będziesz mógł uzyskać szczegółowe informacje na temat wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowości w funkcjonowaniu do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole podstawowej.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest realizowane na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Zajęcia organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

Regulamin Pracy Zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Wysokiem Mazowieckiem

 

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU

WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

w Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej

w Wysokiem Mazowieckiem

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ( Dz. U. Nr 23, poz.133) z późniejszymi zmianami.

 1. Zajęcia wczesnego wspomagania organizowane są w Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Wysokiem Mazowieckiem ul. Mickiewicza 1b.
 2. Objęcie dziecka zajęciami wczesnego wspomagania odbywa się wyłącznie na podstawie przedłożonej przez rodzica opinii o potrzebie wczesnego wspomagania wydanej przez zespół orzekający poradni psychologiczna –pedagogicznej oraz wniosku rodzica do dyrektora poradni o realizację tych zajęć.
 3. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka powoływany jest zarządzeniem dyrektora poradni. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym: pedagog, psycholog, logopeda i w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny – inni specjaliści.
 4. Wczesne wspomaganie rozwoju organizuje się od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zaburzonego rozwoju psychomotorycznego dziecka do czasu wyrównania deficytów, nie później, niż do podjęcia przez nie nauki w szkole.
 5. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka może dotyczyć rozwoju poznawczego, motorycznego, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i języka, orientacji  i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia i słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku.
 6. Do zadań zespołu należy w szczególności:
 • ustalanie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju i wsparcia rodziny dziecka;
 • nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy stosownie do jego potrzeb;
 • opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania jego postępów;
 • analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania;
 1. Program pracy z dzieckiem jest przedstawiony rodzicom do zaakceptowania i potwierdzenia podpisem.
 2. Pracę zespołu koordynuje dyrektor poradni.
 3. Zespół informuje dyrektora o potrzebach związanych ze sprzętem i pomocami dydaktycznymi.
 4. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania.
 5. W skład dokumentacji dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju powinny wchodzić:
 • opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną;
 • wniosek  rodzica o uczestnictwo w zajęciach z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju w PP- P w Wysokiem Mazowieckiem   (Druki do pobrania)
 • program pracy z dzieckiem;
 • listy obecności dziecka na zajęciach oraz semestralny opis postępów  i funkcjonowania;
 • zapisy pokazujące pracę z rodziną dziecka
 1. Konsultacje zespołu wczesnego wspomagania rozwoju odbywają się z częstotliwością zależną od potrzeb.
 2. Zajęcia w ramach wspomagania dla dziecka od 0 do 3 lat są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.
 3. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci.
 4. W zajęciach mogą uczestniczyć rodzice.              
 5. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.
 6. Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez:
 • udzielanie pomocy w zakresie kształtowani postaw i zachowań pożądanych                     w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami                     i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;
 • udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy                       z dzieckiem;
 • pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskiwaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

           

Wysokie Mazowieckie dn17.09.2011r

Konferencja